Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Christa van de Nes
Handelsnaam: Christa’s keuken, VandaagkooktChrista, Het Kookadvies
Adres: Koediefslaan 23 2101 BS Heemstede
Telefoon: 06 – 34085208
KvK nummer: 65051076
BTW nummer: 188456028B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en inhoud van alle overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van de overeenkomst evenals op de uitvoering daarvan. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van VandaagkooktChrista.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van VandaagkooktChrista zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien een aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of niet meer geleverd kan worden.

3.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VandaagkooktChrista daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VandaagkooktChrista anders aangeeft.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht VandaagkooktChrista niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomsten

4. Alle door VandaagkooktChrista gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud ‘zolang de voorraad c.q. capaciteit strekt’. Doet VandaagkooktChrista binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

Artikel 5 – Afhalen en Bezorging

5.1 De afhaal- en bezorgtijd die wordt weergegeven is een indicatie en kan dus in werkelijkheid afwijken.

5.2 Indien bezorging door VandaagkooktChrista wordt verricht, zullen bestellingen worden bezorgd op het opgegeven adres en zal VandaagkooktChrista haar uiterste best doen om de bestelling tijdig te bezorgen. VandaagkooktChrista sluit echter elke aansprakelijkheid uit m.b.t. niet tijdige bestellingen en bezorgingen.

5.3 Het is voor VandaagkooktChrista niet mogelijk om te bezorgen in alle wijken. Indien dit het geval is zal VandaagkooktChrista contact met je opnemen en zal VandaagkooktChrista ervoor zorgen dat de bestelling kan worden afgehaald of wordt geannuleerd.

Artikel 6 – Annuleringen

6.1 Indien de cliënt een levering van een afhaal- of bezorgmaaltijd wilt annuleren dan dient deze dit uiterlijk 8 uur voor de afgesproken levertijd te doen.

6.2 VandaagkooktChrista behoudt zich het recht voor om een overeenkomst tot levering van een afhaal- of bezorgmaaltijd te annuleren/ontbinden wanneer een product, om wat voor reden dan ook, niet aanwezig is.

6.3 VandaagkooktChrista behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van VandaagkooktChrista kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient VandaagkooktChrista de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 Alle prijzen vermeld op de website www.vandaagkooktchrista.nl zijn correct op het moment van publicatie. VandaagkooktChrista behoudt zich het recht voor om de prijzen en aangeboden goederen en/of diensten ten aller tijde te wijzigen. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Bij bezorging worden, afhankelijk van het afleveradres en de hoogte van het orderbedrag, bezorgkosten in rekening gebracht.

7.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, waaronder reis- en verblijfskosten en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8 – Betalingen

8.1 Bestellingen van afhaal- of bezorgmaaltijden dienen contant te worden betaald bij levering.

8.2 Voor orders op rekening hanteert VandaagkooktChrista een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

8.3 Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen verkeert de cliënt in verzuim. Alsdan is VandaagkooktChrista bevoegd om de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zullen op de cliënt zijnde ondernemer worden verhaald. Ten aanzien van particuliere klanten zal artikel 6:96 BW van toepassing zijn.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 VandaagkooktChrista is uitsluitend aansprakelijk voor de door opdrachtgever/cliënt geleden schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van VandaagkooktChrista, tenzij er sprake is van opzet / grove schuld.

9.2 Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door VandaagkooktChrista bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

9.3 In geen enkel geval is VandaagkooktChrista gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan het door de verzekeraar van VandaagkooktChrista terzake het terzake de schade uitbetaalde bedrag.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van VandaagkooktChrista is het Nederlandse Recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd.

10.2 Alle vorderingen van de opdrachtgever/cliënt vervallen na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

Zoeken